Kalendari për parashikim e pjelljes tek lopa

Ky kalendar është  përgatitur nga Mjekësia Veterinare Shqiptare dhe është bazuar në llogaritjen e pjelljes bazuar në 283 ditë kalenderike.

Zakonisht mëshqerrat apo racat trupvogla, pjellin 10 ditë më parë se data e parashikuar.

Kurse lopët e vjetra dhe trup mëdha, pjellin 10 ditë pas datës së parashikuar.

Toka Jonë e boton me leje të veterineret.com.

Rekomandime