Kalendari për parashikimin e pjelljes tek delet

Ky kalendar i sjellë nga Revista Mjekesia Veterinare Shqiptare është përllogaritur bazuar në 145 ditë kalendarike.
Të kemi parasysh se periudha e mbarsmërisë varion nga 142 deri në 152 ditë.

Gjithsesi gjithçka varet nga mosha e deles, të ushqyerit, kushtet atmosferike etj.

Rekomandime