Kategoria

Këshilla

Shartimi

Shartim quhet teknika e vendosjes së një pjese bimore mbi një bimë tjetër, në mënyrë të tille që ato të bashkohen…