Model i një ferme blegtorale të automatizuar (Video)

Teknologji inteligjente në blegtori. Video më poshtë na njeh me një fermë blegtorale ku gjithçka është e automatizuar.

Makina automatike për ushqyerjen e lopës, makina mjelëse automatike e lopëve. Pajisje robotike për shpërndarjen e ushqimit te kafshët si silazh, sanë dhe kashtë.

Automatizim dhe në proceset e pastrimit të fermës, dezifektimit.

Rekomandime