Përgatitja e tokës, mbjellja, punimi dhe nxjerrja e patateve me makineri moderne

Kultura e patates sot është një nga kulturat më të përhapura në botë.

Dhjetëra hektarë të kësaj kulture sot kultivohen edhe në Kosovë.

Për përpunimin e kësaj kulture sot në botë përdorët makineri moderne, që ka të bëjë me përgatitjen e tokës, mbjelljen, punimin dhe në fund nxjerrjen e tyre.

Rekomandime